Choros International Dance Journal

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Για την κρίση των κειμένων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(1) Τα κείμενα αποστέλλονται στην υπεύθυνη έκδοσης μαζί με τον τίτλο και την περίληψή τους, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (περίπου 150 λέξεων) του συγγραφέα. Τα κείμενα υποβάλλονται σε δύο ηλεκτρονικά αντίτυπα (ως αρχεία Word), στο ένα από τα οποία θα πρέπει να έχει απαλειφθεί το όνομα του συγγραφέα του κειμένου, καθώς και οποιαδήποτε ένδειξη που θα μπορούσε να υποδηλώσει την ταυτότητά του. Tο ανώνυμο κείμενο, το οποίο πρέπει να έχει επιστημονικό χαρακτήρα, αποστέλλεται από την υπεύθυνη έκδοσης, ανάλογα με το θέμα, είτε (α) απευθείας στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τη δημοσίευσή του, ζητώντας ενδεχομένως κάποιες αλλαγές, είτε (β) σε έναν ανώνυμο κριτή (όταν είναι δυνατόν, σε έναν ειδικό του εκάστοτε γνωστικού πεδίου), η άποψη του οποίου κοινοποιείται ακολούθως στη Συντακτική Επιτροπή. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, την τελική απόφαση τη λαμβάνει η Συντακτική Επιτροπή.

(2) Σε περίπτωση που η κρίση είναι αρνητική, δεν παρέχεται οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση για τους λόγους της απόρριψης πέραν των όσων γραπτώς έχει ηλεκτρονικά αποστείλει ο ανώνυμος κριτής. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, ζητείται από τον συγγραφέα να στείλει εκ νέου το κείμενο, στο οποίο θα πρέπει πρώτα να ενσωματωθούν όλες οι επιστημονικές, γλωσσικές και τεχνικές παρατηρήσεις που ενδεχομένως έχουν διατυπωθεί. Στο τέλος της διαδικασίας, η απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής κοινοποιείται ηλεκτρονικά από την υπεύθυνη έκδοσης στον συγγραφέα του κειμένου.

Τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες αποστέλλονται στην υπεύθυνη της έκδοσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: editor [at] chorosjournal [dot] com

Τελική Μορφή
Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με στοιχεία 12 στιγμών (γραμματοσειρά Times New Roman), σε διπλό διάστιχο, και να κυμαίνονται από 5.000 έως 8.000 λέξεις, περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων. Η αρίθμηση των υποσημειώσεων πρέπει να είναι ενιαία.
Φωτογραφίες θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου. Η ελάχιστη απαιτούμενη ανάλυση εικονογραφικού υλικού, όπως φωτογραφιών, και γραφικής σημειογραφίας είναι 200 dpi. Πρέπει δε να παραδίδονται σε μορφή αρχείων JPG. Όλες οι εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λεζάντες. Ο συγγραφέας θα πρέπει να έχει ο ίδιος εξασφαλίσει ―όπου απαιτείται― τα πνευματικά δικαιώματα.

― Παραθέματα
Τα παραθέματα θα πρέπει να δηλώνονται με εισαγωγικά. Εκτενή παραθέματα παρουσιάζονται σε εσοχή, χωρίς εισαγωγικά. Η παράλειψη μέρους του παραθέματος δηλώνεται με αποσιωπητικά εντός αγκυλών: [...].

― Βιβλιογραφικές αναφορές 
Οι παραπομπές γίνονται με το σύστημα «συγγραφέας-χρονολογία», π.χ.:

Best, D.N. (1982) «Can Creativity be Taught?», British Journal of Educational Studies, 30 (2), σ. 280-294.
Lange, R. (1975) The Nature of Dance – An Anthropological Perspective. London: MacDonald & Evans.
Μπαρμπούση, Β. (2010) Ο χορός στον 20ό αιώνα. Σταθμοί και πρόσωπα. 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Παπαδοπούλου, Σ. (2002) «Χορός και μουσική: Συνεργασία χορογράφων και μουσικών», στο Σαβράμη, Κ. (επιμ.) Τερψιχόρη: Eπτά κινήσεις. Αθήνα: DIAN, σ.117-143.

Διαδικτυακές αναφορές
H παρουσίαση των διαδικτυακών αναφορών πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Όνομα Συγγραφέα ή Πηγής (Έτος Δημοσίευσης) Τίτλος του εγγράφου [τύπος μέσου]. (Ημερομηνία ενημέρωσης της ιστοσελίδας, εφόσον είναι διαθέσιμη). Πλήρης Διεύθυνση ιστότοπου/URL [Ημερομηνία πρόσβασης]. Παραδείγματος χάριν:

Blair, R. (2009) «Cognitive Neuroscience and Acting: Imagination, Conceptual Blending, and Empathy» [Online]. Διατίθεται στο: https://muse.jhu.edu/journals/tdr/summary/v053/53.4.blair.html [Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2010].

Βιβλιοκρισίες
Οι βιβλιοκρισίες πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο του κρινόμενου βιβλίου και όλες τις εκδοτικές λεπτομέρειες, καθώς και το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του/της βιβλιοκριτικού. Οι τίτλοι των βιβλίων πρέπει να παρουσιάζονται ως εξής:

Ονοματεπώνυμο συγγραφέα (Χρονολογία έκδοσης) Τίτλος. Όνομα επιμελητή/-τριας ή μεταφραστή/-τριας. Σειρά. Τόπος έκδοσης: Όνομα εκδοτικού οίκου. Αριθμός σελίδων. ISBN. Τύπος έκδοσης (Σκληρόδετο/Χαρτόδετο).

Σύστημα Αναφορών του Harvard
Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθούν το Σύστημα Αναφορών του Harvard. Στους ακόλουθους ιστότοπους παρουσιάζονται λεπτομερείς οδηγοί για αυτό το σύστημα (στην αγγλική γλώσσα):

https://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm
https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm